Sbor Českobratrské Církve Evangelické v Libiši

Sborové dopisy

 • Velikonoce 2018

  vanoce2015"
  Markovo evangelium 16,1-8
  Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.

  Vystrašené ženy myslí na kámen. Kdo nám ho pomůže odvalit? Nikde nikdo. Všichni silní muži se ztratili, utekli. Muži byli po ukřižování Ježíše ještě vystrašenější než ty ženy. Strach žen cosi přemohlo. Něco je přitáhlo k ukřižovanému Ježíši. Velikonoční úvahu bratra faráře a Velikonoční sborový dopis najdete ZDE.

  English version of our Easter letter you can read HERE

 • Vánoce 2017

  vanoce2015"
  Matoušovo evangelium 2,11
  Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.

  Dokočení úvahy bratra faráře a Vánoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Díkčinění 2017

  dikcineni" Martin Luther :
  Pracovat člověk musí a má, ale pokrm a hojnost v domě ať nepřipisuje práci, ale Boží dobrotě a Božímu požehnání. Bohu patří čest, protože on jediný dává všechen zdar a prospěch. Protože i kdybys oral sto let a byla v tom práce celého světa, nemůžeš nechat ze země vyrůst ani stéblu, neboť Bůh to všechno činí bez jakéhokoli tvého přičinění. Protože zatímco ty spíš, on dává ze zrna vyrůst stéblu a k tomu mnoha zrnům na něm.
  Milé sestry, milí bratři,
  Letošní svátek díkčinění uvádíme slovy Martina Luthera. Slavíme letos 500 let jeho vystoupení a tím začátek světové reformace. S Lutherem proniklo do světa hnutí, které se ve své specifické podobě o sto let dříve rozvíjelo v českých zemích kolem Jana Husa a jeho následovníků. Podle Martina Luthera, řečeno nejstručněji, náš život nestojí na lidské síle a schopnosti, ale na Boží milosti. Žijeme ze zázraku, že Bůh nás nepřestává milovat.
  Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčinění najdete ZDE.

  Velikonoce 2017

  vanoce2015"
  Janovo evangelium 20, 1-18
  První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu...
  Dokočení úvahy bratra faráře a Velikonoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Vánoce 2016

  vanoce2015"
  Narodil se Kristus Pán, veselme se,
  z růže kvítek vykvet nám, radujme se!
  Z života čistého, z rodu královského již nám narodil se.

  Milé sestry, milí bratři,
  Narození Krista do našeho světa je, jako když na trnité větvi vyroste něžný kvítek. Je to zázrak, nad kterým můžeme jen žasnout. Písnička umí vložit do poetické zkratky, co my těžko vyjadřujeme mnohými slovy. Umí vystihnout, jak se spojují nesourodé věci. Například „z života čistého – rodu královského“. Aniž by se nám vysvětlovaly všechny záhady původu Ježíše, čisté lidské dítě je tu pro nás.
  Dokočení úvahy bratra faráře a Vánoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Díkčinění 2016

  dikcineni" Iz 51,3:
  Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování.
  Milé sestry, milí bratři,
  vyhlížení proroka Izaiáše nám zní jako krásná melodie. Můžeme jeho slovům uvěřit? Nejsou to jen těšínská jablíčka? Můžeme děkovat a prozpěvovat?
  Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčinění najdete ZDE.

 • Velikonoce 2016

  vanoce2015" Lukáš 24, 1-12:
  Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galilei, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.
  Milé sestry, milí bratři,
  „Co je to za bláznovství?“ mysleli si apoštolové, když uslyšeli ženy vyprávět o tom, co zažily u Ježíšova hrobu. Nevěřili jim. A přece se poznání tří žen rozšířilo a dodnes nám dává naději....
  Dokočení úvahy bratra faráře a Velikonoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Vánoce 2015

  vanoce2015" Lukáš 2, 25-30:
  V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael."
  Milé sestry, milí bratři,
  oči starého muže Simeona viděly spasení. Chtěli byste také vidět spasení? Co to bylo za muže a jaké to měl oči, že viděly takové věci? Ten muž, ač starý, byl plný touhy a očekávání. Nejdůležitější události smíme očekávat nezávisle na stáří, i když jsme nemocní nebo nás různé věci na těle nebo na duši bolí. Simeon očekával potěšení, přesněji vyjádřeno utěšení. Utěšení potřebují děti. Jak jim je dobře, když je matka vezme do náručí. Touží po něm i dospělí. Ti mívají také strach a bolest. Bojí se neznámého, nemoci. Bojí se o své blízké. Jsou na útěku před násilím. Jsou vylekaní, co je čeká zítra. Nesou na sobě i v sobě zranění...
  Dokočení úvahy bratra faráře a Vánoční sborový dopis k neděli najdete ZDE.

 • Díkčinění 2015

  dikcineni2015 Ž 103,15-18:
  Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na své místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kdo dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
  Milé sestry, milí bratři,
  jdete po louce a vidíte různé květy. Jsou krásné. Někdy si zkuste zastavit jen u jednoho květu, prohlédnout si jej zblízka. Jsou si podobné a přece ten jeden je zcela svůj, zvláštní. U stromu je náhodou jen jedna kopretina. Prohlížíte si její okvětní lístky a vidíte některé kratší, jiné trochu ohnuté, pamatují si už poryvy větru. Přece však svítí kopretina v trávě a je krásná. Druhý den jdete kolem, ale marně se díváte. Bílý květ se žlutým středem na stejném místě není. V noci byl silný déšť. Nebo tam tudy někdo šel. Kdoví. Ale změní to něco na tom, jak krásná ta kopretina byla a že to stálo za to, že jste si ji dobře prohlédli?
  Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčinění najdete ZDE.

 • Vánoce 2014

  velikonoce2014 Jan 3,36:
  Kdo věří v Syna, má život věčný.
  Milé sestry, milí bratři,
  o Vánocích slavíme začátek naší věčnosti. Slavíme narození Ježíše Krista. Když se na Ježíše spoléháme ve svém životě, tak už dnes máme věčný život. Nejde o nesmrtelnost, ale o to, že jsme živeni z věčného zdroje. Jsme-li spojeni s Ježíšem Kristem, ocitáme se v blízkosti věčného Boha. Už teď, ne až po smrti. Jsme spojeni s věčností, s lidmi, kteří tu byli před námi, i s těmi, kteří tu budou po nás.
  Dokočení úvahy bratra faráře a Vánoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Díkčinění 2014

  velikonoce2014 Exodus 16,4:
  „Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem."
  Milé sestry, milí bratři,
  někdy zažijete něco dobrého a žasnete, jak je to možné. Najednou je tu něco, v co jste nedoufali. Izraelci putovali už dlouho na poušti. Měli hlad a vzpomínali na staré časy. Připadalo jim, že tehdy bylo dobře. A ve svém naříkání dokonce litovali, že tenkrát neumřeli. Když se ocitneme na poušti, skutečné nebo životní, zdá se nám, že se to nedá vydržet, a že nic horšího nebylo a není.... Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčiněné najdete ZDE.

 • Velikonoce 2014

  velikonoce2014 Mk 14,3-9:
  Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za více než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým." A osopili se na ni. Ježíš však řekl: „Nechte ji! Pro ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, praví vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila."
  Milé sestry, milí bratři,
  vedle vůně květů z Květné neděle provází přípravu na velikonoce také vůně nardu. Vzácný nardový olej si dívky střádaly a připravovaly pro den své svatby pro svého ženicha. A někdy se ta mast používala pro balzamování zemřelých.... Dokočení úvahy bratra faráře a velikonoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Vánoce 2013

  dikcineni2012 Mt 1, 18-25:
  Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syn a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo, 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.
  Milé sestry, milí bratři,
  příchod Pána Ježíše se od začátku dotýká nejosobnějších a nejcitlivějších vztahů lidí. Ještě se ani Ježíš ani nenarodil, a jeho nejbližší neví, co si mají počít. Josef, místo aby se radoval z narození dítěte své Marie, přemýšlí, jak by se se svou snoubenkou rozešel... Dokočení úvahy bratra faráře a vánoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Díkčinění 2013

  dikcineni2012 Fp 4, 4-7:
  Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  Milé sestry, milí bratři,
  budeme slavit svátek díkčinění. Po konci léta přicházíme poděkovat Pánu Bohu. I naši předkové tak činívali. Jaká byla ta léta, na jejichž sklonku se scházeli k bohoslužbám vděčnosti? Některá byla radostná. Někdo se vdával, někdo se ženil, někomu se narodilo dítě. Mnoho let bylo smutných a těžkých, ať už v osobním životě jednotlivců, nebo naší země i církve..... Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčinění najdete ZDE.

 • Velikonoce 2013

  vanoce2012 Mt 28, 1-15:
  Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to." Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velkou radosti běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí." Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: „Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy.
  Milé sestry, milí bratři,
  komu budete věřit, ženám, které přišly k Ježíšovu hrobu, nebo vojákům, kteří hlídali hrob? Dovoluji si vám navrhnout, abyste dali na ty ženy, které zaslechly andělský hlas. Mnohem snadnější je přidat se k fámě, kterou rozšířili vojáci. Podle ní učedníci Ježíšovo tělo ukradli.... Dokočení úvahy bratra faráře a Velikonoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Vánoce 2012

  vanoce2012 Zjevení Janovo 12,1-5:
  "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd s nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženou, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu."
  Milé sestry, milí bratři,
  malíři a básníci umějí několika tahy štětce nebo několika metaforami vystihnout to, co se někdy marně snažíme vysvětlit či popsat. Básník Jan před námi v jednom obraze vykreslil to nejpodstatnější, co se odehrálo mezi nebem a zemí. To nejdůležitější, co platí pro náš život a co drží náš svět...
  Dokočení úvahy bratra faráře a Vánoční sborový dopis najdete ZDE.

 • Díkčinění 2012

  dikcineni2012 Ž 16,7-9:
  "Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo."
  Milé sestry, milí bratři,
  čas podzimu je čas vděčnosti, čas činění díků. Díků Pánu Bohu za to, co jsme od něj přijali, za úrodu, za to, jak se o nás stará. Mohl by někdo tak jako žalmista děkovat Hospodinu, že mu radí? Poradit potřebujeme velmi často. Stále se musíme rozhodovat. Rodiče zvažují, co dovolit dětem, jak je vychovávat. Děti přemýšlejí, komu dát přednost před kamarády. Soužití v rodinách, v manželství, v přátelství, v zaměstnání, se sousedy nás stále staví do nových situací, kdy bychom potřebovali poradit. Rozhodujeme se, komu dát hlas při volbách. A někdy si opravdu vůbec nevíme rady, když nás zasáhne nějaké trápení, nemoc, smrt, křivda, zklamání...
  Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčinění najdete ZDE.

 • Velikonoce 2012

  velikonoce2012 Zjevení Janovo 1,17-18:
  "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu."
  Milé sestry, milí bratři,
  velikonoční radostná zpráva k nám doléhá z ostrova Patmu. Apoštol Jan se s ní z vyhnanství obrací na své doma, podobně jako Karel Havlíček z Brixenu. Jeho doma, to je sedm zapadlých malých sborů v Malé Asii, ne větších než naše sbory v Kostelci nad Labem a v Libiši. Sedm statečných se od Jana dozvídá poselství, které se týká celého světa, ba celého kosmu....
  Dokočení úvahy bratra faráře, Velikonoční dopis a program Velikonočních bohoslužeb najdete ZDE.

  (c)ČCE Libiš